Home | Menu

Biriyani Restaurants in Madurai, Basumathi Briyani in Madurai-Briyani

Seeraga Samba Mutton Briyani
₹259
Seeraga Samba Chicken Briyani
₹199
Seeraga Samba Egg Briyani
₹189
Seeraga Samba Plain Briyani
₹159
Seeraga Samba Prawn Briyani
₹229
Seeraga Samba Fish Briyani
₹229